EMVI-tekst

Klik hier voor het invullen van de producten en de overige EMVI-tekst (doel, voorwaarden, voorbeeldberekening, boete, etc) en kopieer vervolgens de complete EMVI-tekst naar de Inschrijvingsleidraad.

 

EMVI TEKST 2020

 

Projectomschrijving
Projectnummer
Opdrachtgever

 

Bij deze aanbesteding biedt de gemeente de inschrijvers gelegenheid om zich in het kader van EMVI te onderscheiden op het gebied duurzame producten.

Op basis van het beschreven criterium wordt de fictieve korting toegekend.

 

Criterium
Duurzame invulling MKI-waarden producten

 

Doel
De gemeente heeft duurzaamheid en circulair bouwen hoog op de agenda. Leveren en aanbrengen van bovengenoemde producten vormt binnen dit project een groot aandeel van het werk. Ten aanzien van dit product is de Milieu Kosten Indicator (MKI) een instrument om verschillende asfaltmengsels met elkaar kunnen vergelijken en streeft de gemeente naar een zo laag mogelijke MKI- waarde zonder verlies van kwaliteit. In het bestek zijn de minimale eisen opgenomen voor duurzame producten. Deze eisen zijn afkomstig van BouwCirculair en zijn bekend op de website Moederbestek.nl. De gemeente waardeert naast deze minimale eis een verdere verlaging van de MKI-waarde van het toe te passen producten. De waardering komt tot uiting in een fictieve korting.

 

Minimale Eis
Duurzame producten conform de bestekseisen op www.Moederbestek.nl

 

Bestekposten
Het door u aangedragen product met lagere MKI-waarde dient onverminderd aan de gestelde functionele eigenschappen te voldoen. U dient met het aangedragen producten in te schrijven, wat betekent dat de bijbehorende eenheidsprijs in de inschrijfstaat opgenomen dient te worden. Het betreft dus nadrukkelijk geen alternatief, u schrijft bindend in. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de ingediende MKI-waarde voor de volgende type producten in respectievelijk de volgende bestekposten.

 

Fictieve korting
Hoe duurzamer, des te meer (fictieve) korting. Deze korting wordt van het totaal van de aanneemsom getrokken, waarna de EMVI-prijs overblijft.

* kies product uit tabel

 • product
 • bestekpost
 • fictieve korting (€)

 

MKI
Om de grote hoeveelheid aan milieu-impact categorie‘n onder te brengen in 1 indicator wordt in Nederland de Milieu Kosten Indicator (MKI) gebruikt. Met deze indicator worden de verschillende milieu-impacts tegen elkaar opgewogen en vertaald naar 1 cijfer dat de maatschappelijke kosten voor deze impacts weergeeft (in euro’s). Dit zijn de kosten die gemaakt zouden moeten worden als de negatieve milieu-impact van het product moeten worden vermeden met daarvoor reguliere oplossingen. Hoe lager de MKI-waarde, hoe lager de milieu-impact.

De inschrijver dient de MKI te berekenen voor de fasen A t/m D, conform SBK Bepalingsmethode versie 3.0,  en de eisen vermeld in het betreffende productblad, zoals te vinden op www.moederbestek.nl.
De aangeboden MKI waarde in het invulformulier Duurzaam product (bijlage X) wordt onderdeel van het contract en dient representatief te zijn voor al het toe te passen producten van het betreffende type, dat in het werk worden aangebracht.

 

Berekening
Voor elk product kan met behulp van de bijbehorende MKI-waarde en onderstaande formule de meerwaarde duurzaamheid als volgt worden bepaald. Op de website EconomischMeestVoordeligeInschrijving.nl staat in het het tabblad Informatie aannemer een invulschema waarmee de meerwaarde berekend kan worden.

 

Voorbeeldberekening: f (%) = 100 – (aangeboden MKI (€)/ formule MKI (€))2

Product,  MKI-waarde (€), eenheid

 • groter dan basiseis MKI (€) –> Ongeldige inschrijving
 • basiseis MKI (€)  minus formule MKI (€) –> 0% – 75% ambitieus
 • kleiner dan formule MKI (€) formule MKI (€) tot € 0,00  –> 75% – 100% innovatief
 • kleiner dan € 0,00 –> Ongeldige inschrijving

 

Voorbeeldberekening:

 • voorbeeld product
 • basiseis MKI (€)
 • eenheid
 • voorbeeld aangeboden MKI(€)
 • meerwaarde duurzaamheid (%)

f (%) = 100 – (MKI/2,4)2

Basiseis MKI = 24 euro per m3
Aangeboden MKI = 12 euro per m3
Maximale fictieve korting = 50.000 euro
Meerwaarde duurzaamheid =  100 – (12/2,4)2= 75 % van de meerwaarde van €50.000,- (= €37.500,-).

 

 

 

Totale fictieve korting
EMVI wordt bepaald door van alle inschrijvers de aanneemsom te verminderen met de berekende fictieve korting. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingssom wordt de opdracht gegund.Afronding van de fictieve korting vindt plaats naar het dichtstbijzijnde bedrag in hele euro’s.

 

Voorbeeldberekening:

 • voorbeeld product
 • fictieve korting(€)
 • meerwaarde duurzaamheid (€)

 

Malus
Indien blijkt dat de bij inschrijving de aangeboden MKI waarde afwijkt van de gerealiseerde MKI waarde zal middels onderstaande tabel een correctiefactor worden bepaald. Met correctiefactor kan aan de hand van de maximale meerwaarde op dat onderdeel de malus worden berekend. De malus komt ten goede aan de opdrachtgever.

delta MKI = gerealiseerde MKI (€) – aangeboden MKI (€)

 

Tabel correctiefactor: delta MKI (€) –> correctiefactor

 • € 0,00 –> 0
 • € 0,50 –> 0,005
 • € 1,00 –> 0,01
 • € 1,50 –> 0,015
 • € 2,00 –> 0,02
 • € 2,50 –> 0,025
 • € 3,00 –> 0,03
 • € 3,50 –> 0,035
 • € 4,00 of hoger 0,04

 

Voorbeeldberekening

 • voorbeeld product
 • voorbeeld aangeboden MKI (€)
 • voorbeeld gerealiseerde MKI (€)
 • voorbeeld delta MKI (€)
 • correctiefactor
 • voorbeeld malus (€)

 

Gunning
Na voorlopige gunning dient de MKI te worden geverifieerd door een MRPI of VLCA erkend adviesbureau dat LCA’s kan verifiëren (zie onderstaand punt MRPI en VLCA). Dit dient te gebeuren in de periode na de voorlopige gunning (Alcatel-periode) hiervoor zijn 7 dagen ingesteld. Reserveer een (voorlopige) afspraak in de eerste week van deze periode met een geverifieerd verificatiebureau, de uitkomst van de verificatie dient binnen 14 dagen bij de opdrachtgever aangeleverd te worden.

De LCA berekening is geverifieerd door een erkende LCA deskundige van een erkend toetsingsbureau van de stichting MRPI (zie www.mrpi.nl) of bijvoorbeeld lid van de VLCA.

Het rapport dient te zijn opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal.De inschrijver dient de opdrachtgever desgevraagd inzage te geven in het projectdossier van het LCA onderzoek. De opdrachtgever zal de uiterste zorgvuldigheid betrachten in geval van vertrouwelijke bedrijfsgegevens rond onderliggende data.

 

Procedure
Voor de naleving van de EMVI wordt het project beoordeeld door een Certificerende Instelling. In www.EconomischMeestVoordeligeInschrijving.nl is opgenomen dat alle projecten worden beoordeeld, waarbij de Procedure informatie overdracht zal worden gevolgd. Hiervoor wordt het project aangemeld in de projectenmodule van BouwCirculair.

De totale kosten voor gebruik van het protocol bedragen € 825,- excl. btw per project.
Een project dat aantoonbaar voldoet aan de eisen krijgt een Projectcertificaat dat overlegd moet worden aan de opdrachtgever.

 

 

Bijlage X Invulformulier duurzame producten

 

Aanbieding MKI-waarde duurzaam product

 

Duurzaam Product

 • Product
 • Bestekpost
 • Aangeboden MKI-waarde (€)
 • Eenheid

 

Per duurzaam product de aan te bieden MKI-waarde invullen.

 

De aangeboden MKI-waarde wordt onderdeel van het contract en dient representatief te zijn voor al het toe te passen duurzame product, van het betreffende type, die in het werk worden aangebracht.

 

 • Bedrijf
 • Naam
 • Functie
 • Handtekening
 • Datum